Infobulletin 01-05-2020

Deze week in het infobulletin
 • Naar school na 11 mei
Belangrijke data

t/m 3 mei           Meivakantie
4 mei                 Studiedag
5 mei                 Bevrijdingsdag hele dag vrij

 

Beste ouders,

Nu we wat meer zicht krijgen op hoe de komende periode, vanaf 11 mei, eruit zal zien op De Hasselbraam, willen we jullie hiervan graag op de hoogte stellen. 

Planning

Niet alles gaat veranderen de komende periode, we blijven namelijk wel werken vanuit de Padlet. Dat zal,  net zoals thuis, ongeveer 2 uur in beslag nemen. De overige tijd wordt ingevuld door activiteiten op sociaal emotioneel gebied en creatief vlak.  Zowel thuis als op school maken de kinderen de taken die klaar staan voor die dag. Zoals we tot nu toe nog altijd hebben gedaan, blijven we gewoon de jaarplanning volgen. Dit betekent dat de kinderen door deze situatie wel de 'normale' stof krijgen aangeboden evenals wanneer er geen crisis en thuisonderwijs was geweest. 

50% school: Indeling kinderen in twee groepen

We hebben een opzet gemaakt voor de periode van 11 mei tot 1 juni.

De kinderen gaan 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd werken ze thuis aan opdrachten van school. Dit betekent voor ons dat we de leerlingen verdeeld hebben in twee groepen, groep groen en groep oranje. Groep oranje gaat op maandag, woensdag en vrijdag 15 mei naar school, groep groen op dinsdag, donderdag en vrijdag 29 mei. De indeling van de leerlingen krijgt u vandaag via de klassenmail. Hierbij is rekening gehouden met de dagen dat de kinderen al bij de crisisopvang zijn en eventuele broertjes en zusjes. Er wordt niet gewisseld, de indeling is definitief.

Continurooster

We zullen de gehele week een continurooster hanteren, dit zal zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur. Op deze manier zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk wisselingen zijn en dus minder contactmomenten. 

Pauzes/buitenspelen

Nu we weer naar school gaan met de helft van het aantal kinderen, zal dit voor jullie als ouders ook wat spanning met zich mee kunnen brengen. Wij proberen zoveel mogelijk de kinderen in de groepen te houden waar ze zitten. Dat betekent dat ook het buitenspelen gestructureerd (in groepen en in afgebakende gedeeltes) zal verlopen en dat de kinderen lunchen in de eigen klas.

Hygiëne

We bouwen momenten in waarop we structureel ('s morgens bij binnenkomst, na elke pauze en na toiletbezoek) de handen wassen. 

In verband met de hygiëne hebben we de drinkbekers in de klas weggehaald. Kinderen mogen zelf een beker of flesje van thuis meenemen waar ze gedurende de dag uit kunnen drinken. Elke dag worden de tafels gepoetst in de klas.

Daarnaast komt het schoonmaakbedrijf zoals gebruikelijk de school goed poetsen en worden dagelijks door hen extra handelingen verricht zoals het poetsen van klinken en lichtschakelaars. 

We willen jullie vragen dagelijks je eigen/school device en lunch spullen thuis goed schoon te maken.  

De schoolspullen

De kinderen nemen iedere dag de volgende spullen mee op en neer van school naar huis (in een stevige tas). 

 • Chromebook die je geleend hebt van school met oplader meebrengen

 • Eigen device meebrengen is wenselijk, indien mogelijk (inclusief oplader)

 • Boeken, werkboeken, schriften 

 • Etui etc.

 • Overige schoolspullen 

 • Fruit, lunch, drinken en flesje water

Veiligheid

Om het een en ander goed te regelen hebben we een aantal zaken die we met jullie willen afspreken:

 • Kinderen van de groepen 4 t/m 8 komen in principe zelfstandig naar school en gaan zelfstandig naar huis. 

 • Ouders komen het schoolplein niet op en dus de school niet in.

 • Kinderen kunnen afgezet en opgehaald worden op de zoen en zoef zone. Ouders blijven in de auto.

 • Kinderen kunnen ook een straat voor school afgezet en opgehaald worden.

 • Oudere kinderen nemen jongere broertjes en of zusjes mee naar school en naar huis.

 • Voor kinderen van groepen 1, 2 en 3 staan er twee leerkrachten buiten op het kleuterplein om ze naar binnen te begeleiden en naar hun ouder te begeleiden indien nodig.

 • Overige leerkrachten vangen de kinderen op in de klas. 

 • Contact tussen kinderen onderling, zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

 • Contact tussen kinderen en leerkracht wordt zoveel mogelijk beperkt in het kader van de 1,5 meter afstand. In elke klas wordt door de leerkrachten zelf een ruimte (digibord/bureau) afgezet waar alleen de leerkracht komt.

 • Contact tussen volwassen mensen op school is op basis van de 1,5 meter maatschappij. 

 • Kamp, festiviteiten gaan vooralsnog niet door.

In-en uitgangen

Wanneer de kinderen op school komen en de school weer verlaten verzoeken we hen van de volgende in- en uitgangen gebruik te maken:

Groepen 1,2,3: kleuteringang

Groepen 4,5,6A: achteringang bult

Groepen 6B,7,8: hoofdingang plein

 

Verkeersveiligheid

Doordat we van jullie vragen om als ouder niet naar school te komen en de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan zullen we rondom school tijdelijke verkeersmaatregelen treffen. Dit wordt voor en na school georganiseerd door de OR,  in samenspraak met de MR. Hiervoor is hulp gewenst (zie  deze bijlage verkeer Covid-19).

 
 1. Auto's mogen alleen op de zoen en zoef zone kinderen afzetten. De Torteltuin en de Hork zijn fiets/wandelzone. Wat wel kan is dat je je kind een straat verder afzet bv op de Oplegger, de Struikheide of de Meent. 

 2. Bij de fietspaden bij de Hork/Peellandsingel en bij de Krullevaar /Peellandsingel komen klaar-overs te staan die de kinderen helpen bij het oversteken. Op die plekken zijn ook verkeersheuvels en is men gewend rekening te houden met fietsers/voetgangers.

 

Gezondheid

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat een ieder thuis blijft bij de volgende klachten:

• Verkoudheid.

• Niezen.

• Hoesten.

• Keelpijn.

• Moeilijk ademen.

• Koorts.

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt.

Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis. 

Ziekmelden kan zoals gebruikelijk via ziekmelden@dehasselbraamdeurne.nl 
 

Verjaardagen en trakteren

Indien uw kind de komende periode jarig is kan de verjaardag gewoon op school gevierd worden. De verjaardagen zullen dan in de klas, zonder ouders, op een passende manier gevierd worden (geen handen geven met felicitaties). Gezien de hygiëne kiezen we ervoor om op dit moment niet te laten trakteren.

BSO/ voor- en naschoolse opvang

Het Boerderijke en Spring Kinderopvang sluiten aan op de schooltijden en kun je zelf inschakelen voor en na school vanaf 14.00 uur. Beide BSO's zijn op de hoogte en kunnen door jullie benaderd worden voor de opvang. Ook voor hen geldt dat ze niet in de school mogen komen. Spring Kinderopvang zal de kinderen afzetten en ophalen bij de kabelbaan, t Boerderijke bij de klim auto op het schoolplein.

Gym

De komende periode zullen er nog geen gymlessen zijn. Gymspullen zijn dus nog niet nodig.

We bekijken nog hoe wij het bewegingsonderwijs de komende periode verder gaan vormgeven. 

Tot slot

Op maandag 4 mei hebben wij een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. Wij zullen op deze dag het een en ander verder praktisch gaan invullen en vormgeven. Denk daarbij aan: leerstofaanbod, het volgen van de ontwikkeling van de kinderen, e.d. We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Denk aan!

-elke dag meebrengen van de schoolspullen in een stevige tas

-meebrengen van schooldevice of eigen device met oplader

-lunchpakket (eten en drinken)

-het regelen van je naschoolse opvang: opvangplek bespreken met je kind

-routeplan/oversteekplaatsen/in- en uitgangen doornemen met je kind

-hygiënemaatregelen bespreken met je kind

 

We kijken er erg naar uit om de kinderen weer te zien op school!

 

Vriendelijke groet,

 

Team OBS de Hasselbraam