Infobulletin 08-05-2020

Deze week in het infobulletin

 • Naar school vanaf 11 mei
 • Continurooster
 • Voor- en naschoolse opvang
 • Verkeersveiligheid
 • Gezondheid
 • Crisisopvang
 • Bibliotheek weer open (ingezonden)
Belangrijke data

11 mei  Start 50% school
21 en 22 mei  Hemelvaart
1 juni   2e pinksterdag
 

Beste ouders,

Aanstaande maandag gaan we open! We hebben er zin in. Veel kinderen die we gesproken hebben zijn enthousiast, dus dat is een opluchting voor ons allen!

Naar school vanaf 11 mei

Om alles in goede banen te leiden herhalen we de gemaakte afspraak en doen we een dringend verzoek op jullie allen om je te conformeren aan de door ons opgestelde afspraken m.b.t. brengen en halen van de kinderen, het niet binnenkomen in school en de verkeersafspraken. Samen zorgen we ervoor dat het voor een ieder zo fijn mogelijk is de komende weken.

We houden de berichtgeving nauwlettend in de gaten en houden jullie op de hoogte van eventuele veranderingen.

Daarnaast zoeken we nog een aantal ouders die willen assisteren bij het overzetten van de kinderen op de genoemde fietspaden. Met name op de woensdag is hulp gewenst.

Planning

Niet alles gaat veranderen de komende periode, we blijven namelijk wel werken vanuit de Padlet. Dat zal,  net zoals thuis, ongeveer 2 uur in beslag nemen. De overige tijd wordt ingevuld door activiteiten op sociaal emotioneel gebied en creatief vlak.  Zowel thuis als op school maken de kinderen de taken die klaar staan voor die dag. Zoals we tot nu toe nog altijd hebben gedaan, blijven we gewoon de jaarplanning volgen. Dit betekent dat de kinderen door deze situatie wel de 'normale' stof krijgen aangeboden evenals wanneer er geen crisis en thuisonderwijs was geweest. 

50% school: Indeling kinderen in twee groepen

We hebben een opzet gemaakt voor de periode van 11 mei tot 1 juni.

De kinderen gaan 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd werken ze thuis aan opdrachten van school. Dit betekent voor ons dat we de leerlingen verdeeld hebben in twee groepen, groep groen en groep oranje. Groep oranje gaat op maandag, woensdag en vrijdag 15 mei naar school, groep groen op dinsdag, donderdag en vrijdag 29 mei. 

Pauzes/buitenspelen

De kinderen houden pauze per klas in een van de vijf velden die we hebben gemaakt. 

Hygiëne

We bouwen momenten in waarop we structureel ('s morgens bij binnenkomst, na elke pauze en na toiletbezoek) de handen wassen. 

In verband met de hygiëne hebben we de drinkbekers in de klas weggehaald. Kinderen mogen zelf een beker of flesje van thuis meenemen waar ze gedurende de dag uit kunnen drinken. Elke dag worden de tafels gepoetst in de klas.

Daarnaast komt het schoonmaakbedrijf zoals gebruikelijk de school goed poetsen en worden dagelijks door hen extra handelingen verricht zoals het poetsen van klinken en lichtschakelaars. 

We willen jullie vragen dagelijks je eigen/school device en lunch spullen thuis goed schoon te maken.   

De schoolspullen

De kinderen nemen iedere dag de volgende spullen mee op en neer van school naar huis (in een stevige tas). In de weekmail kun je hierover nog meer klassenspecifieke informatie vinden.

 • Chromebook die je geleend hebt van school met oplader meebrengen

 • Eigen device meebrengen is wenselijk, indien mogelijk (inclusief oplader)

 • Fruit, lunch, drinken en flesje water

Veiligheid

Om het een en ander goed te regelen hebben we een aantal zaken die we met jullie willen afspreken:

 • Kinderen van de groepen 4 t/m 8 komen in principe zelfstandig naar school en gaan zelfstandig naar huis. 

 • Ouders komen het schoolplein niet op en dus de school niet in.

 • Kinderen kunnen afgezet en opgehaald worden op de zoen en zoef zone. Ouders blijven in de auto.

 • Kinderen kunnen ook een straat voor school afgezet en opgehaald worden.

 • Oudere kinderen nemen jongere broertjes en of zusjes mee naar school en naar huis.

 • Voor kinderen van groepen 1, 2 en 3 staan er twee leerkrachten buiten op het kleuterplein om ze naar binnen te begeleiden en naar hun ouder te begeleiden indien nodig.

 • Overige leerkrachten vangen de kinderen op in de klas. 

 • Contact tussen kinderen onderling, zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

 • Contact tussen kinderen en leerkracht wordt zoveel mogelijk beperkt in het kader van de 1,5 meter afstand. In elke klas wordt door de leerkrachten zelf een ruimte (digibord/bureau) afgezet waar alleen de leerkracht komt.

 • Contact tussen volwassen mensen op school is op basis van de 1,5 meter maatregel. 

 • Kamp, festiviteiten gaan vooralsnog niet door.

In-en uitgangen

Wanneer de kinderen op school komen en de school weer verlaten verzoeken we hen van de volgende in- en uitgangen gebruik te maken:

Groepen 1,2,3: kleuteringang

Groepen 4,5,6A: achteringang bult

Groepen 6B,7,8: hoofdingang plein

Verjaardagen en trakteren

Indien uw kind de komende periode jarig is kan de verjaardag gewoon op school gevierd worden. De verjaardagen zullen dan in de klas, zonder ouders, op een passende manier gevierd worden (geen handen geven met felicitaties). Gezien de hygiëne kiezen we ervoor om op dit moment niet te laten trakteren.

De komende periode zullen er nog geen gymlessen zijn. Gymspullen zijn dus nog niet nodig.

We bekijken nog hoe wij het bewegingsonderwijs de komende periode verder gaan vormgeven. 

Continurooster

We zullen de gehele week een continurooster hanteren, dit zal zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur. Op deze manier zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk wisselingen zijn en dus minder contactmomenten. 

Voor- en naschoolse opvang                                                                        
Voor en na school kunt u terecht bij het Boerderijke of Spring kinderopvang voor opvang van uw kinderen. Op hun website kun je terecht voor meer info.

Verzamelplekken BSO

Boerderijke: op de kleuterspeelplaats bij het autoklimrek.

BSO Spring: op de bult bij de Kabelbaan. 

Verkeersveiligheid

Doordat we van jullie vragen om als ouder niet naar school te komen en de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan zullen we rondom school tijdelijke verkeersmaatregelen treffen. Dit wordt voor en na school georganiseerd door de OR,  in samenspraak met de MR. Hiervoor is hulp gewenst (zie  deze  bijlage  verkeer Covid-19).

 1. Auto's mogen alleen op de zoen en zoef zone kinderen afzetten. De Torteltuin en de Hork zijn fiets/wandelzone. Wat wel kan is dat je je kind een straat verder afzet bv op de Oplegger, de Struikheide of de Meent. 

 2. Bij de fietspaden bij de Hork/Peellandsingel en bij de Krullevaar /Peellandsingel komen klaar-overs te staan die de kinderen helpen bij het oversteken. Op die plekken zijn ook verkeersheuvels en is men gewend rekening te houden met fietsers/voetgangers. 

Gezondheid

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat een ieder thuis blijft bij de volgende klachten:

• Verkoudheid.

• Niezen.

• Hoesten.

• Keelpijn.

• Moeilijk ademen.

• Koorts.

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt.

Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis. 

Ziekmelden kan zoals gebruikelijk via ziekmelden@dehasselbraamdeurne.nl  
 
Crisisopvang

Mocht je nog wijzigingen hebben voor de crisisopvang, dan kun je deze doorgeven aan Lowie: lowie@dehasselbraamdeurne.nl 
Dit kan per mail of vanaf volgende week ook per telefoon 0493-312780
 

Heb je vragen of opmerkingen, meld je dan via mail of telefoon bij de leerkracht. Tot nader bericht kun je als ouder de school niet in.


Een heel fijn weekend,
Team OBS de Hasselbraam

Bibliotheek weer open (ingezonden)

Wij zijn heel erg blij met het nieuws dat de Bibliotheken van de overheid weer open mogen. Het heropenen van onze vestigingen gaan we op een zo veilig mogelijke manier doen. Dit betekent dat vanaf 11 mei de AfhaalBieb uitgebreid wordt met de mogelijkheid om weer boeken in te leveren. Vanaf 18 mei gaan de Bibliotheken weer open, maar alleen voor uitlenen en inleveren. Klik hier voor meer informatie