Zorg voor leerlingen

OBS de Hasselbraam investeert in een krachtige basisondersteuning. Het is onze opdracht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van het individuele kind. Kernwoorden hierbij zijn betrokkenheid, ontwikkeling en eigenheid. Vanuit een onderzoekende houding gaan we samen met kind en ouders/verzorgers op zoek naar mogelijkheden en kansen tot ontwikkeling passend bij de eigenheid van het kind.

OBS de Hasselbraam heeft twee coördinatoren leerlingenzorg die de units ondersteunen bij het vormgeven van de leerlingenzorg. Drie keer per jaar zijn er geplande gesprekken tussen groepsleerkrachten en coördinatoren leerlingenzorg over de kinderen in de groep en de organisatie van de zorg binnen de groep. Naast de coördinator leerlingenzorg is binnen de school expertise beschikbaar t.a.v. taal/lezen/spelling, rekenen, bovengemiddeld presteren/hoogbegaafdheid en gedragsproblematiek. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag kan een interne expert aansluiten bij een zorgoverleg. Daarnaast sluit indien gewenst externe expertise aan vanuit het centrum voor jeugd en gezin (CJG); GGD (jeugdverpleegkundige/schoolarts) en leerplicht. Zorgoverleg vindt plaats om meer zicht te krijgen op de problematiek die er speelt en vanuit de vraag om handelingsadviezen te krijgen om een kind nog meer afgestemde begeleiding te geven. De groepsleerkracht communiceert met ouders over de besprekingen en begeleiding ten aanzien van hun kind. De coördinator leerlingenzorg heeft coördinerende, innoverende en begeleidingstaken in het kader van het bieden van optimale zorg voor alle kinderen. De begeleiding is vooral ondersteunend t.a.v. de groepsleerkrachten in de begeleiding van kinderen met extra onderwijsbehoeften.

Extra ondersteuning is zoveel mogelijk geïntegreerd in het onderwijs binnen de groep. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan afstemming op het kind middels de diverse instructieniveaus en aan gesprekken met kinderen over hun ontwikkeling en hun welbevinden. Daarnaast komen er steeds meer mogelijkheden om groepsoverstijgende activiteiten te realiseren.

Op school beschikken we bovendien over een onderwijsassistente die de groepsleerkrachten ondersteunt door met kinderen te werken in groepjes.

Kinderen leren van en met elkaar waarbij we aanzetten tot denken en doen en eigen initiatief stimuleren.

Zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning richt zich op

  • sociaal-emotionele en/of gedragsondersteuning
  • leer- en ontwikkelingsondersteuning
  • fysiek medische ondersteuning

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van het schoolondersteuningsplan.